fbpx

Salon Management

Day1

1. All About Salon Management (Reach Target)   (ระบบการจัดการต่างๆ ภายในร้าน )
2. Manage System (Position)  
(ระบบการจัดการตำแหน่งต่างๆภายในร้าน)
3. Accounting > Commission Balance 
(ระบบการประเมินเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นพนักงาน)

Day2

1. Human Resource    (ระบบฝ่ายบุคคล)
2. All with Employee > How to Grow up  (ระบบการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร)
3. Audit > Double Check  (ระบบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆภายในองค์กร)

Day3

1. Customer Service  การให้บริการลูกค้าหน้าร้าน
2. Employee Checklist  ระบบการตรวจสอบพนักงานหน้าร้าน
3. Salon Experience  ระบบพัฒนาประสบการณ์ของช่างประจำร้าน

Scroll to top